تکذیب یک خبر

این مطلب که در اخبار آمده است تکذیب می گردد:
در نشست شورای سیاست گذاری و هیئت علمی همایش سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی همچنین از آمادگی دانشگاه دارالحکمه کانادا برای صدور گواهینامه های بین المللی برای شرکت کنندگان همایش سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی خبر داد.